Informacje prawne

1. Dane spółki:
Net-Insurance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-091) przy ulicy Bronowickiej 38/5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000364576. Kapitał założycielski wysokości 56000 zł został opłacony w całości. Spółka posiada numery REGON 121337237 i NIP 6783118116.

2. Zarząd spółki:
Wojciech Koczyński – Prezes Zarządu
Marek Korona – Wiceprezes Zarządu

3. Spółka Net-Insurance Sp. z o.o. informuje, że jest agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2003 nr 124 poz.1154 z późn. zm.)

4. W związku z przepisami ww. Ustawy dotyczącymi obowiązków informacyjnych agenta ubezpieczeniowego, spółka Net-Insurance Sp. z.o.o. przekazuje następujące informacje.
  1. Firma pod którą wykonywana jest działalność agencyjna: Net-Insurance
  2. Siedziba: Kraków, ul. Bronowicka 38/5
  3. Net-Insurance Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych
  4. Wpis w rejestrze pośredników można sprawdzić listownie lub telefonicznie w Komisji Nadzoru Finansowego, a także na stronie internetowej Komisja Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl
  5. Net-Insurance nie posiada akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń; żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów w spółce Net-Insurance Sp. z o.o.
5. Net-Insurance Sp. z o.o. działa na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.).

6. Net-Insurance Sp. z o.o. legitymuje się pełnomocnictwami towarzystw ubezpieczeniowych na rzecz których działa. Pozostają one do wglądu m.in. na internetowych stronach prowadzonych przez Net-Insurance i służących do wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego.