Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.net-insurance.pl jest spółka Net-Insurance sp. z o. o. z siedzibą w 30 – 091 Kraków, przy ul. Bronowicka 38/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000364576, NIP 678 311 81 16, REGON: 121337237. 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 ze zm.).

3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Każdy użytkownik serwisu wypełniając formularz kontaktowy podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego są wykorzystywane wyłącznie przez spółkę Net-Insurance sp. z o.o. w związku z obsługą użytkowników, w szczególności udzieleniem odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne jeżeli użytkownik chce skorzystać z usług serwisu.

5. Użytkownik ma prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Modyfikacja danych możliwa jest na podstawie żądania, jakie należy zgłosić drogą mailową na adres: biuro@net-insurance.pl, telefonicznie pod numerem: +(48.12) 376.83.60, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej http://www.net-insurance.pl/ wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej e-mail użytkownika.

6. Net-Insurance sp. z o.o. zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

7. Pozyskiwane dane osobowe są gromadzone na bezpiecznych serwerach, do których dostęp ma wyłącznie upoważniony personel przy użyciu hasła.

8. Polityka Cookies
 1. Administrator może wykorzystywać dwa typy plików Cookies:
  • Cookies sesyjne – to pliki przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji, zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie zezwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
  • Cookies trwałe – to pliki przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, które pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich trwałego usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Pliki Cookies stosowane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika i nie powodują przejścia wirusów lub innego niechcianego oprogramowania do Urządzenia Użytkownika. Pliki Cookies mają na celu zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować stronę internetową indywidulanie dla każdego Użytkownika.
 3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu poprzez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania plików Cookies. Wyłączenie opcji dotyczącej przechowywania plików Cookies powoduje częściową utratę funkcjonalności strony internetowej, w szczególności uniemożliwia prawidłowe korzystanie ze strony internetowej.
 5. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:
  • Przeglądarka Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9)
  • Przeglądarka Mozilla Frefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka)
  • Przeglądarka Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl)
  • Przeglądarka Safari (http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL)
  • Przeglądarka Opera (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html)
 6. Spółka Net-Insurance Sp. z o.o. zarządza stronami w innych domenach oraz subdomenach niniejszej strony, które służą do zawierania ubezpieczeń. Na stronach tych, w linkach o nazwie „Regulamin serwisu” zamieszczane są informację o zasadach świadczenia oferowanych tam usług oraz o wdrożonych na tych stronach zasadach przetwarzania danych osobowych do celów pośrednictwa ubezpieczeniowego (niniejsza strona www.net-insurance.pl nie oferuje takich usług i nie przetwarza danych odnoszących się do umów ubezpieczenia).
 7. Strony, o których mowa w p.9 dedykowane są obsłudze różnych programów ubezpieczeniowych, dlatego każda z tych stron posiada odrębny regulamin świadczenia usług i może posiadać w ramach regulaminu odmienną (inaczej sformułowaną) politykę prywatności.
 8. Użytkownicy, którzy mają zapytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, proszeni są o wysyłanie pytań i uwag na adres poczty elektronicznej: biuro@net-insurance.pl