Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną www.net-insurance.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Przedmiotowy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu internetowego www.net-insurance.pl, który jest prowadzony przez spółkę Net-Insurance sp. z o.o. z siedzibą w 30 – 091 Kraków, ul. Bronowicka 38/5, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364576, NIP 678 311 81 16, REGON 121337237, zwaną Usługodawcą.

2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Usługobiorcom regulamin, którego treść może być w każdej chwili pozyskania, odtworzona i utrwalona za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

§ 2
Definicje pojęć

Serwis internetowy – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem elektronicznym www.net-insurance.pl będąca własnością Spółki Net-Insurance sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu

Usługodawca/Spółka – Net-Insurance sp. z o.o. z siedzibą w 30 – 091 Kraków, ul. Bronowicka 38/5, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364576, NIP 678 311 81 16, REGON 121337237, zwana Usługodawcą.

Formularz kontaktowy – formularz online umożliwiający przekazanie przez Usługobiorcę zapytania do Usługodawcy.

§ 3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie przez Usługobiorcę:
 1. dostępu do internetu,
 2. komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego,
 3. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 4. systemu operacyjnego Microsoft Windows XP, 7 , 8 (lub nowszej), Vista, Linux, OsX, Android,
 5. przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej, Opera w wersji 2.0 lub nowszej,
 6. minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa,
 7. łącza internetowego o minimalnej przepustowości 128 (Kbit/s).
2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) jak i załączników dostarczanych wraz z pocztą, niezbędne jest posiadanie:
 1. a) w przypadku poczty elektronicznej – aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 2. b) w przypadku załączników – programu obsługującego pliki danego typu a w szczególności pdf, doc, docx, odt, txt, jpg, png lub inne.
3. Usługobiorca jest zobowiązany korzystać z zasobów niniejszego Serwisu, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4
Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Z uwagi na fakt, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, Usługobiorca winien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych, oraz zapór sieciowych – firewall.

§ 5
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorców usługę nieodpłatną „Formularz kontaktowy”. Usługa „Formularz kontaktowy” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców mających dostęp do Serwisu i polega na wysyłaniu zapytań do Usługodawcy.

2. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Kontakt”, gdzie należy podać następujące dane:
 1. imię i nazwisko, adres e-mail,
 2. wpisać odpowiednią treść wiadomości,
 3. przepisać kod z obrazka wygenerowany przez system Serwisu,
 4. kliknąć na ikonę „Wyślij”
3. Rezygnacja z powyższej usługi, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.

§ 6
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszego Serwisu można złożyć w następujący sposób:
 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@net-insurance.pl
 2. telefonicznie: na numer + 48 12 376 83 90 (opłata wg stawki operatora), godziny pracy: poniedziałek – piątek 9:00 – 16:00,
 3. korespondencyjnie na adres: Net-Insurance sp. z o.o. 30 – 091 Kraków, ul. Bronowicka 38/5.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy podać następujące informacje:
 1. dane osoby zgłaszającej reklamację, w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail),
 2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
 3. wskazanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).
3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 7
Ochrona Danych osobowych

1. Spółka Net-Insurance sp. z o.o. przetwarza dane osobowe jedynie w celu wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorców. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania oraz prawo do ich usunięcia. Modyfikacja danych osobowych możliwa jest na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: biuro@net-insurance.pl

3. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

4. Dane osobowe gromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom lub podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), oraz inne właściwe przepisy.

2. Wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, należą do Usługodawcy.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 18 listopada 2015 r.